You are here

MACAU Chapter

Chapter Chair: 
Seng-Pan U
Chipidea Microelect. (Macau) Ltd.
Av. Xian Xing Hai
Edif. Zhu Kuan
6-Andar-D,E,F,G
Macau
CN
Chapter Email: 
Office: 
+853 752 597
Fax: 
+853 752 240