Skip to main content
Publications lead hero image abstract pattern

Publications

Editor-in-Chief

Jianwei Huang
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen (CUHK-Shenzhen), China

Editor-at-Large

Peter Yum
Southeast University, China

Associate Editors

Juan Gonzalo Barajas Ramírez
Instituto Potosino de Investigacion Cientifica y Tecnologica, Mexico

Xianbin Cao
Beihang University, China

Jiming Chen
Zhejiang University, China

Wei Chen
Microsoft Research Asia, China

Yan Chen
University of Science and Technology of China, China

Xiaowen Chu
The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou), China

Falko Dressler
Paderborn University, Germany

Wenbo Du
Beihang University, China

Rachid Elazouzi
Avignon University, Avignon, France

Atilla Eryilmaz
Ohio State University, USA

Luoyi Fu
Shanghai Jiao Tong University, China

Xiaoming Fu
Georg-August-University of Goettingen, Germany

Jie Gao
Rutgers University, USA

Lin Gao
Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

Andrés García-Saavedra
NEC Laboratories Europe GmbH, Germany

George Iosifidis
Delft University of Technology, Netherlands

Herbert Iu
University of Western Australia, Australia

Bo Ji
Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

Hongbo Jiang
Hunan University, China

Baochun Li
University of Toronto, Canada

Pan Li
Case Western Reserve University, USA

Xiang Li
Fudan University, China

Xuelong Li
Northwestern Polytechnical University, China

Yong Li
Tsinghua University, China

Chi Liu
Beijing Institute of Technology, China

Jiangchuan Liu
Simon Fraser University, Canada

Yunhuai Liu
Peking University, China

Steven Low
California Institute of Technology, USA

John C.S. Lui
The Chinese University of Hong Kong

Shiwen Mao
Auburn University, USA

Vojislav Misic
Ryerson University, Canada

Hamed Mohsenian-Rad
University of California, Riverside, USA

Fernando Paganini
Universidad ORT Uruguay

Mugen Peng
Beijing University of Posts and Telecommunications, China

Matjaz Perc
University of Maribor, Slovenia

Tie Qiu
Tianjin University, China

Danda Rawat
Howard University, USA

Kui Ren
Zhejiang University, China

David Saad
Aston University, UK

Walid Saad
Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

Caterina Scoglio
Kansas State University, USA

Yiyuan She
Florida State University, USA

Fei Shen
Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, Chinese Academy of Sciences, China

My Thai
University of Florida, USA

Mehmet Vuran
University of Nebraska-Lincoln, USA

Xinbing Wang
Shanghai Jiaotong University, China

Zhen Wang
Northwestern Polytechnical University, China

Celimuge Wu
University of Electro-Communications, Japan

Di Wu
Sun Yat-Sen University, China

Fan Wu
Shanghai Jiao Tong University, China

Yuan Wu
University of Macau, Macao

Yulei Wu
University of Exeter, UK

Bin Xiao
Hong Kong Polytechnic University

Gaoxi Xiao
Nanyang Technological University, Singapore

Guoliang Xing
The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

Neal Xiong
Northeastern State University, USA

Hong Xu
The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

Shouhuai Xu
University of Texas, USA

Gang Yan
Tongji University, China

Kun Yang
University of Essex, UK

Yang Yang
ShanghaiTech University, China

David Yau
Singapore University of Technology and Design

Haijun Zhang
University of Science and Technology Beijing, China

Lanjing Zhang
Rutgers University Newark, USA

Xi Zhang
Texas A&M University, USA

Yan Zhang
University of Oslo, Norway

Junhua Zhao
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen (CUHK-Shenzhen), China

Pan Zhou
Huazhong University of Science and Technology, China

Steering Committee

IEEE Communications Society

Nelson Fonseca

Shiwen Mao

Wenye Wang

IEEE Circuits and Systems Society

Michael Tse (Chair)

Wang Xiaofan