Skip to main content
Publications lead hero image abstract pattern

Publications

Exemplary Reviewers 2017

Imran Ansari
Ronald Boehnke
Zheng Chang
Xiang Cheng
Trinh Van Chien
Char-Dir Chung
Roberto Corvaja
Yunquan Dong
Weimin Duan
Alexey Frolov
Weisi Guo
Bi Hong
Shotaro Kamiya
Adrian Kliks
Teerawat Kumrai
Ming Li

Qingpeng Liang
Shuiyin Liu
Junyu Liu
Liang Liu
Miguel Lopez-Benitez
Yuan Ma
George MacCartney
Adam Noel
Peng Pan
Enrico Paolini
Antonios Pitarokoilis
Liping Qian
Rakshith Rajashekar
Rukhsana Ruby
Avik Santra
Long Shi

Reuben George Stephen
Christoph Studer
Wei Wang
Rui Wang
Zhe Wang
Zhiqing Wei
Yik-Chung Wu
Hong Xing
Hangsong Yan
Lu Yang
H. Birkan Yilmaz
Yong Zeng
Chao Zhai
Guodong Zhao
Caijun Zhong
Xiangyun Zhou

Exemplary Reviewers 2016

Arman Ahmadzadeh 
Tianyang Bai 
Ebrahim Bedeer 
Wenchi Cheng 
Trinh Van Chien 
Emanoel Costa 
Lin Dai 
Haichuan Ding 
Qinghe Du
Hakim Ghazzai 
Jie Gong 
Cagri Goken 

Abhishek K. Gupta 
Qin Huang 
Tomas Hynek 
Panos Markopoulos 
Mohammad Sadegh Mohammadi 
Lakshmi Prasad Natarajan
Hien Q. Ngo 
Sunho Park 
Cristina Perfecto 
Liping Qian 
Alberto Rico-Alvarino 

Taneli Riihonen 
Long Shi 
Hamza Soury 
Xiaoyi Tao
Daxin Tian 
Rui Wang 
Taotao Wang 
Zhe Wang 
Lu Yang 
Li You 
Chao Zhai 
Caijun Zhong

Exemplary Reviewers 2015

Amr Abdelnasser
Koichi Adachi
Panos Alevizos
Konstantinos Alexandris
Bo Bai
Anandroop Chakrabarti
Enlong (Michael) Che
Yunfei Chen
Junil Choi
Rongfei Fan
Chuan Huang
Amal Hyadi
Koji Ishibashi
Loizos Kanaris
Hyukjoon Kwon
Thanh Tan Le
Namyoon Lee

Frank Li
Guoxin Li
Liang Liu
Yuanwei Liu
Lu Lu
Jianhua Mo
Rami Mochaourab
Francisco A. Monteiro
Lakshmi Prasad Natarajan
Wing Kwan Ng
Gosan Noh
Aria Nosratinia
Kostas Peppas
Constantinos Psomas
Chen Qian
Ahmet Dundar Sezer
Yuanming Shi

Arman Shojaeifard
Utku Tefek
Jun Wang
Yuyang Wang
Richard Weiler
Matthias Wildemeersch
Minghua Xia
Lu Xu
Peng Xu
Qiaoyang Ye
Ryota Yoshizawa
Yong Zeng
Haijun Zhang
Shengli Zhang
Sheng Zhou
Xiangyun Zhou

Exemplary Reviewers 2014

Koichi Adachi
Imran Shafique Ansari
Alexios Balatsoukas-Stimming
Jong Hyun Bang
Amnart Boonkajay
Nicola Bui
Chia-Wei Chang
Julian Cheng
Jun Won Choi
Linda Davis
Antonis Dimitriou
Andrew Eckford
Kurniawan Ernest
Mohammad Reza Gholami
Martin Haenggi
Fumihiro Hasegawa
Jingon Joung
Hyungsik Ju
Dongkyu Kim

Seokjung Kim
Jemin Lee
Xingqin Lin
Peng Liu
Diomidis Michalopoulos
Francisco A.T.B.N. Monteiro
Stefan M. Moser
Vijayvaradharaj Muralidharan
Wing Kwan Ng
Adam Noel
Gosan Noh
Enrico Paolini
Kostas Peppas
Qiaoyang Ye
Marco Renzo
Ramona Rosini
Anas M. Salhab
Luca Sanguinetti
Vincent Savaux

Vladimir Savic
Berna Sayrac
Ahmet Dundar Sezer
Mohammad O. Shaqfeh
Wonjae Shin
Osvaldo Simeone
Gerhard Steinböck
Himal Suraweera
Laura Toni
Kien Truong
Xijun Wang
Matthias Wildemeersch
Minghua Xia
Howard Yang
Nan Yang
Shenghao Yang
H. Birkan Yilmaz
Ryota Yoshizawa

Exemplary Reviewers 2013

Koichi Adachi
Imran Shafique Ansari
Alexios Balatsoukas-Stimming
Jong Hyun Bang
Amnart Boonkajay
Nicola Bui
Chia-Wei Chang
Julian Cheng
Jun Won Choi
Linda Davis
Antonis Dimitriou
Andrew Eckford
Kurniawan Ernest
Mohammad Reza Gholami
Martin Haenggi
Fumihiro Hasegawa
Jingon Joung
Hyungsik Ju
Dongkyu Kim

Seokjung Kim
Jemin Lee
Xingqin Lin
Peng Liu
Diomidis Michalopoulos
Francisco A.T.B.N. Monteiro
Stefan M. Moser
Vijayvaradharaj Muralidharan
Wing Kwan Ng
Adam Noel
Gosan Noh
Enrico Paolini
Kostas Peppas
Qiaoyang Ye
Marco Renzo
Ramona Rosini
Anas M. Salhab
Luca Sanguinetti
Vincent Savaux

Vladimir Savic
Berna Sayrac
Ahmet Dundar Sezer
Mohammad O. Shaqfeh
Wonjae Shin
Osvaldo Simeone
Gerhard Steinböck
Himal Suraweera
Laura Toni
Kien Truong
Xijun Wang
Matthias Wildemeersch
Minghua Xia
Howard Yang
Nan Yang
Shenghao Yang
H. Birkan Yilmaz
Ryota Yoshizawa

Exemplary Reviewers 2012

Koichi Adachi
Samar Agnihotri
Mohammed F. A. Ahmed
George Alexandropoulos
Nicolas AMIOT
Annamalai Annamalai
Giacomo Bacci
Paolo Casari
Julian Cheng
Bogdan Chlebus
Char-Dir Chung
Marco Di Renzo
Antonis Dimitriou
Nuwan Ferdinand
Carsten Fritsche
Xavier Gelabert
Sinan Gezici
Mohammad Reza Gholami
Muhammad Fainan Hanif
Christoph Hellings

Yichao Huang
Salama Ikki
Jingon Joung
Hyungsik Ju
Vasileios Kapinas
Marios Kountouris
Ioannis Krikidis
Te-Lung Kung
Jemin Lee
Michael Lentmaier
Sungmook Lim
Jonathan Ling
Peng Liu
Gianluigi Liva
Yao Ma
Aditya Mahajan
John Matyjas
Hani Mehrpouyan
Robert Morelos-Zaragoza

Chandra Murthy
Wing Kwan Ng
Duy Ngo
Gosan Noh
Enrico Paolini
Yiyang Pei
Shilpa Rao
Vladimir Savic
Himal Suraweera
Rajat Talak
Zhenhui Tan
Poramate Tarasak
Velio Tralli
Shanshan Wang
Lili Wei
Chao-Kai Wen
Jun Yang
Hyunseuk Yoo
Caijun Zhong