Skip to main content
Publications lead hero image abstract pattern

Publications

2023 Exemplary Reviewers and Editors

2023 Exemplary Reviewers

Sylvester Aboagye
Mohammad Alquraan
Hussein Ammar
Shuaifei Chen
Shuping Dang
Ozlem Tugfe Demir
Fuwamg Dong
Mohamed Kadry Elhattab
Francesco Guidi
Hao Guo
Thien Huynh-The
Jessica Illiano
Nour Kouzayha
Tuan Anh Le
Xingwang Li

Shuangyang Li
Wanchun Liu
F. Javier Lopez-Martinez
Shihang Lu
Qu Luo
Yijie (Lina) Mao
Omar Maraqa
Seyed Mohammad Azimi-Abarghouyi
Mohammadali Mohammadi
Xidong Mu
Alain Richard Ndjiongue
Toan-Van Nguyen
Patrick K.M. Nkwari
Rui Pinto

Min Qiu
Omar Rinchi
Mohamed Selim
Richard D. Souza
Abderrahmen Trichili
Thai-Hoc Vu
Haonan Wang
Dongfang Xu
Minrui Xu
Kecheng Zhang
Zijian Zhang
Kangda Zhi
Gui Zhou
Yinxia Zhuo

2023 Exemplary Editors

Marica Amadeo
Italo Atzeni
Alexios Balatsoukas-Stimming
Marco Baldi
Claudia Campolo
Gaojie Chen
Wenchi Cheng
Hesham ElSawy
Marco Gomes

Cheng Gong
Vahid Jamali
Aryan Kaushik
Guyue Li
Qiang Li
Behrooz Makki
Lina Mohjazi
Antonella Molinaro
Anastasios Papazafeiropoulos

Basem Shihada
Wei Xu
Ping Yang
Nan Yang
Weijie Yuan
Hongliang Zhang
Xiangyun (Sean) Zhou
Nizar Zorba

2022 Exemplary Reviewers and Editors

2022 Exemplary Reviewers

Wiem Abderrahim
Gaurav Kumar Agarwal
Kang An
Claudia Campolo
Athanasios Chrysologou
Domenico Ciuonzo
Jincheng Dai
Jianbo Du
Bin Duo
Ahmet Elbir
Yi Fang
Francesco Guidi
Jiguang He
Tiep M. Hoang
Tianwei Hou
Thien Huynh-The
Xiaopeng Jiao
Ferdi Kara
Sudhir Kumar
Vaibhav Kumar

Chinmoy Kundu
Ang Li
Jun Li
Peiming Li
Shuangyang Li
Wei Li
Lu Lv
yijie Mao
Weidong Mei
Soumen Mondal
Jules Moualeu
Xidong Mu
Alain Richard Ndjiongue
Wanli Ni
Kai Niu
Kostas Peppas
Dimitrios Pliatsios
Guillermo Pocovi
Min Qiu
Sepehr Rezvani

Mohammad Rowshan
Luca Rugini
Haider Shoaib
Richard Souza
He Sun
Himal Suraweera
Phuong Tran
Stylianos Trevlakis
Eirini Eleni Tsiropoulou
Dimitrios Tyrovolas
Dehuan Wan
Haonan Wang
Tianxiong Wang
Zhenduo Wang
Haifeng Wen
Yinghui Ye
Li You
Xinwei Yue
Hui Zhao

2022 Exemplary Editors

Mari Carmen Aguayo-Torres
Ramon Aguero
Italo Atzeni
Alexios Balatsoukas-Stimming
Marco Baldi
Lina Bariah
Sinem Coleri
Carlo Condo

Carmen D'Andrea
Donatella Darsena
Swades De
Yong Fang
Feifei Gao
Marco Gomes
Anna Guerra
Giovanni Interdonato

Ferdi Kara
Antonella Molinaro
Christoph Studer
Nghi Tran
Chao-Kai Wen
Animesh Yadav
Weijie Yuan
Xiangyun (Sean) Zhou

2021 Exemplary Reviewers and Editors

2021 Exemplary Reviewers

Wiem Abderrahim
Marco Baldi
Gaojie Chen
Mingzhe Chen
Mao-Ching Chiu
Jincheng Dai
Shuping Dang
Hongyang Du
Jianbo Du
Ahmet Elbir
Yi Fang
Ke Feng
Gerhard Fettweis
Chongwen Huang
Jithin Jagannath
Vahid Jamali
Ferdi Kara
Konstantinos Katsanos

Mustafa Kishk
Nour Kouzayha
Dhanushka Kudathanthirige
Chinmoy Kundu
Ang Li
Jun Li
Qiang Li
ChienYing Lin
Haoyu Liu
Diluka Loku Galappaththige
Junshan Luo
Tianqi Mao
Weidong Mei
Jules Moualeu
Xidong Mu
Derrick Wing Kwan Ng
Hieu Nguyen

Rodolfo Oliveira
Xing Ouyang
Min Qiu
Swaminathan Ramabadran
Alphan Sahin
Himal Suraweera
Stylianos Trevlakis
Abderrahmen Trichili
Eirini Eleni Tsiropoulou
Wei Xu
Animesh Yadav
Lin Zhang
Hui Zhao
Beixiong Zheng
Gui Zhou
Xiangming Zhu
Jiakuo Zuo

2021 Exemplary Editors

Ramon Aguero
Gayan Aruma Baduge
Alexios Balatsoukas-Stimming
Stefania Bartoletti
Massimo Battaglioni
Cagatay Candan
Gaojie Chen
Carlo Condo
José A. Cortés

Donatella Darsena
Swades De
Marco Gomes
Yu-Chih (Jerry) Huang
Xianfu Lei
Nikolaos Miridakis
Van-Dinh Nguyen
Rodolfo Oliveira
Cunhua Pan
Javier Prieto

Zhijin Qin
Prabhat Kumar Upadhyay
Chao-Kai Wen
Miaowen Wen
Changsheng You
Haijun Zhang
Jiayi Zhang
Xiangyun (Sean) Zhou

2020 Exemplary Reviewers and Editors

2020 Exemplary Reviewers

Elbir Ahmet
Ahmed Al-Habob
Sakzad Amin
Li Ang
Yadav Animesh
Montieri Antonio
Akdeniz Bayram Cevdet
Zheng Beixiong
D’Andrea Carmen
Chen Chao-Yu
Lin ChienYing
Huang Chongwen
Kim Daeun
Cuomo Daniele
Kudathanthirige Dhanushka
Kara Ferdi
Chen Gaojie
Suraweera Himal

Zhu Jing
Cui Jingjing
Choi Jinseok
Choi Jiwook
Moualeu Jules
Li Jun
Luo Junshan
Zhang Lin
Irio Luis
Battaglioni Massimo
Ahmadi Almasi Mojtaba
Emara Mustafa
Kishk Mustafa
Ding Na
Huang Nuo
Patras Paul
Yang Ping

Chen Pingping
Liu Qi
Mosayebi Reza
Dinis Rui
Tang Rui
Wang Rui
Dang Shuping
Gautam Sumit
Mao Tianqi
Liu Wanchun
Liu Weijie
Yi Wenqiang
Ma Wenyan
Fu Yaru
Liu Yu
Wang Yuan
Wang Yunlong

2020 Exemplary Editors

Balatsoukas-Stimming Alexios
Garcia-Armada Ana
Matuz Balázs
Ciuonzo Domenico
Darsena Donatella
Radoi Emanuel
Basar Ertugrul
Wang Fanggang
Gao Feifei
Aruma Baduge Gayan

Elsawy Hesham
Tabassum Hina
Prieto Javier
Cortés José A.
Niu Kai
Li Li
Baldi Marco
Gomes Marco
Chafii Marwa
Khabbaz Maurice

Kaneko Megumi
Wen Miaowen
Sadeghi Mohammad-Reza
Sorour Sameh
Mazuelas Santiago
Coleri Sinem
Bartoletti Stefania
Eramo Vincenzo
Cerroni Walter
Huang Yu-Chih

2019 Exemplary Reviewers and Editors

2019 Exemplary Reviewers

Ahmed Aboutaleb
Mojtaba Ahmadi Almasi
Ibrahim Alnahhal
Alexios Balatsoukas-Stimming
Massimo Battaglioni
Valerio Bioglio
Kun Chen-Hu
Zhiyong Chen
Jiwook Choi
Domenico Ciuonzo
Carlo Condo
Jingjing Cui
Daniel Benevides da Costa
Shuping Dang
Yanjie Dong
Jianbo Du
Shahab Ehsanfar
Qiang Fan

Yi Fang
Xinyu Gao
Andrea Giorgetti
Boxiang He
Tianwei Hou
Chen Hu
Ferdi Kara
Dhanushka Kudathanthirige
Chinmoy Kundu
Francisco Lazaro
Tuan Le
Ang Li
Chenxi Liu
Qiang Liu
Xiao Liu
Yu Liu
F. Javier Lopez-Martinez
Shuai Ma

Wenyan Ma
Tianqi Mao
Jules Moualeu
Alain Richard Ndjiongue
Jianyu Niu
Gaofeng Pan
Reza Shahidi
Mahyar Shirvanimoghaddam
Ido Tal
Jinbo Tan
Peter Trifonov
Miaowen Wen
Theofanis Xifilidis
Wenqiang Yi
Xinwei Yue
Alessio Zappone

2019 Exemplary Editors

Ramon Aguero
Marco Baldi
Domenico Ciuonzo
Jose A. Cortes-Arrabal

Sinem C. Ergen
Maurice J. Khabbaz
Xianfu Lei
Zheng Ma

Balázs Matuz
Van Dinh Nguyen
Qingqing Wu

2018 Exemplary Reviewers and Editors

2018 Exemplary Reviewers

Ribal F. Atallah
Alexios Balatsoukas-Stimming
Massimo Battaglioni
Kai Chen
Jingjing Cui
Yuan Ding
Yanjie Dong
Dian Fan
Pablo Garrido
Kai Gu
Beijing Guoyu Ma
Tianwei Hou
Chen Hu
Kun Chen Hu

Ruicheng Jiao
Hwanjin Kim
Chenxi Liu
Fan Liu
Yu Liu
Alessio Martinelli
Jules Merlin M. Moualeu
Sudarshan Mukherjee
Naya Eduardo Martos
Alain Richard Ndjiongue
Long D. Nguyen
Yong Niu
Rebeca Leonor Estrada Pico

Richard Demo Souza
Jingbo Tan
Peter V. Trifonov
Eirini Eleni Tsiropoulou
Nguyen-Son Vo
Bichai Wang
Bolei Wang
Dong Wang
Rui Wang
Hongxiang Xie
Hailiang Xiong
Tianzhu Zhang
Jianwei Zhao

2018 Exemplary Editors

Xiaoli Chu
Domenico Ciuonzo
Swades De
Mark Flanagan
Ana Garcia Armada

Santiago Mazuelas
Chenhao Qi
Pierluigi Salvo Rossi
Mojtaba Vaezi
Lifeng Wang

Chao-Kai Wen
Kai-Kit Wong
Zhongyuan Zhao
Caijun Zhong

2017 Exemplary Reviewers and Editors

2017 Exemplary Reviewers

Inaki Aguerri
Muhammad Ahmad Raza
Panos Alevizos
Ibrahim Alnahhal
Faroq Ali Awin
Arman Azizi
Ossamah Badarneh
Saygin Baksi
Joan Bas
Ebrahim Bedeer
Aman Bhatia
Trevor Bihl
Safdar Hussain Bouk
Enrico Cambiaso
Kuo Cao
Sathyanarayanan Chandrasekharan
Xiang Chen
Zhengchuan Chen
Peng Cheng
Domenico Ciuonzo
Yirui Cong
Daniel Benevides da Costa
Yunhe Cui
Salvatore D’Oro
Arash Davoodi
Boya Di
Mohamad Dia
Sener Dikmese
Nhu Tri Do
Ahmed Douik
Robert Drost
Yang Du
Tran Trung Duy
Dian Fan
Lisheng Fan
Fang Fang
Yuting Fang
Nariman Farsad
Cai Fu
Deepak G. C.
Domenico Gaglione
Xinyu Gao
Hakim Ghazzai
Robson E. De Grande
Guan Gui
Chongtao Guo
Javad Haghighat
Seyed Mohammad Hajimirsadeghi

Aki Hakkarainen
Roger Hoefel
Xiaoyan Hu
Shenjie Huang
Ahmed Mohamed Ali Ibrahim
S. M. Riazul Islam
Ruicheng Jiao
Abhishek Jindal
Maha Kadadha
Md Fazlul Kader
Ashkan Kalantari
Dimitrios Karas
Mohammad Khoshkholgh
Hyung-Sin Kim
Hyung-Sin Kim
Joonas Kokkoniemi
Christoph Lenzen
Ang Li
Jianjun Li
Liangzhi Li
Xuesong Liang
Chien-Ying Lin
Tachun Lin
An Liu
Chenxi Liu
Fan Liu
Xin Liu
Ye Liu
Michele Luvisotto
Manish Mandloi
Marco Maso
Talha Mir
Marco Mondelli
Masoumeh Moradian
Alain Richard Ndjiongue
Thuy van Nguyen
Oktay Olmez
Mustafa Ozger
Koralia N. Pappi
Rebeca Estrada Pico
Gautham Prasad
Renming Qi
Chenhao Qi
Donald Reising
Francesco Renna
Rukhsana Ruby
Cristian Rusu
Mostafa Ahmed Mohamed Sayed

Markus Schlamann
Mohammad Sedaghat
Hanqin Shao
Jefferey Shapiro
Wonjae Shin
Cemaleddin Simsek
Petar Solic
Christoph Studer
Yi-Sheng Su
Ramanathan Subramanian
Xiang Sun
Yan Sun
Xiaoyi Tao
Harsh Tataria
Fasil Tesema
Mojtaba Vaezi
Quoc-Tuan Vien
Jianyu Wang
Shuai Wang
Yang Wang
Yunlong Wang
Zihuan Wang
Miaowen Wen
Qingsong Wen
Wanli Wen
Ji Wu
Jian Wu
Qingqing Wu
Tadeusz A Wysocki
Ming Xiao
Hongxiang Xie
Tian Xie
Miao Xu
Xuan Xue
Shihao Yan
Jiexin Yin
Tiancheng Yu
Jide Yuan
Xinwei Yue
Ming Zeng
Di Zhang
Haiyang Zhang
Lin Zhang
Meng Zhang
Shun Zhang
Wence Zhang
Jianwei Zhao
Fuhui Zhou
Bingcheng Zhu

2017 Exemplary Editors

Ebrahim Bedeer
Angela Sara Cacciapuoti
Sinem Coleri Ergen
Linglong Dai

Feifei Gao
Ana García Armada
Vincenzo Eramo
Nghi Tran

Lifeng Wang
Yongpeng Wu
Zhongyuan Zhao

2016 Exemplary Reviewers and Editors

2016 Exemplary Reviewer

Ali Afana
Adel Ahmadi
Arman Ahmadzadeh
Ebrahim Bedeer
Evgeny Belyaev
Irina Bocharova
Alexandros-Apostolos A. Boulogeorgos
Kun Chen
Xiaofei Chen
Yunfei Chen
Zheng Chen
Daniel B. da Costa
Linglong Dai
Ahmed Douik
Tran Trung Duy

Yahia Eldemerdash
Ahmed El Shafie
Zhen Gao
Adrian Garcia Rodriguez
Qin Huang
Mohamadreza Javan
Dimitris Karas
Abbas Koohian
Dantong Liu
Nikita Lyamin
Parthajit Mohapatra
Nader Mokari
Ali Arshad Nasir
Georgia Ntouni
Yvan Pointurier
Dimitrie Popescu

Francesco Renna
Taneli Riihonen
Philipp Schulz
Mahyar Shirvanimoghaddam
Li Sun
Yan Sun
Muhammad M. Ur Rahman
Omar Abdul Wahab
Dennis Wei
Qingqing Wu
Wenhao Wu
Yang Yang
Jiayi Zhang
Shun Zhang
Nan Zhao
Yipeng Zhou

2016 Exemplary Editors

Sinem Coleri Ergen
Daniel B. da Costa
Vincenzo Eramo

Vasileios Kapinas
Zheng Ma
Christos Masouros

Lifeng Wang
Shui Yu
Caijun Zhong

2015 Exemplary Reviewers

Shafayat Abrar
Taufik Abrão
Florina Almenares
Dogu Arifler
Marco Baldi
Evgeny Belyaev
Mustapha Benjillali
Claudia Campolo
Cagatay Candan
Cristina Cano
Eduardo Casilari
Yunfei Chen
Konstantinos Christodoulopoulos
Giulio Colavolpe
Milorad Cvijetic
Lin Dai
De Swades
Nicolò Decarli

Apostolos Destounis
Panagiotis D. Diamantoulakis
Aimilia Doukeli
Mauro Femminella
Girish Ganesan
Hui Gao
Nathan Gomes
Leonardo Goratti
Muhammad Ismail
Dohyung Kim
Francis Lau
Zi Li
Andrew Liau
Emmanuel Lochin
David Love
Rahman Mahboob
David Malone
Balàzs Matuz
Rami Mochaourab

Francesco Pantisano
Daeyoung Park
Yang Peng
Alberto Perotti
Edison Pignaton
Antonios Pitarokoilis
Yvan Pointurier
Francesco Renna
Taneli Riihonen
Essam Sourour
Leszek Szczecinski
Chan Teh Kah
Joan Triay
Jaap Van de Beek
Rui Wang
Jue Wang
Yuanye Wang
Jiayi Zhang
Rong Zhang
 

2014 Exemplary Reviewers

Ali Afana
Vaneet Aggarwal
Marica Amadeo
Angelos Antonopoulos
Edward Au
Hari Ram Balakrishnan
Luis Bernardo
Emil Björnson
Glauber Brante
Claudia Campolo
Xiaoming Chen
Yongqiang Cheng
Konstantinos Christodoulopoulos
Wenhan Dai
Zeyang Dai
Nicolò Decarli
Apostolos Destounis
Panagiotis Diamantoulakis
Aimilia Doukeli
Enver Ever
Mauro Femminella
Matteo Fiorani
Gerald Franzl
Andres Garcia-Saavedra
Leonardo Goratti

Daesik Hong
Yuzhen Huang
Vahid Jamali
Leonardo Jimenez Rodriguez
Xiaohan Kang
Vasileios Kapinas
Mehmet Karaca
Majid Khormuji
Dohyung Kim
Aris Lalos
Guobing Li
Jingya Li
Wei Li
Xuewen Liao
Chun-Hao Liu
Lei Liu
Liang Liu
F. Javier Lopez-Martinez
Wei Lu
Andrea Mariani
Balázs Matuz
Santiago Mazuelas
Mahtab Mirmohseni
Patrick Mitran
Ian Mulholland
Pirabakaran Navaratnam

Hien Ngo
Francesco Pantisano
Fragkiskos Papadopoulos
Yang Peng
Yvan Pointurier
Otilia Popescu
Gregorio Procissi
Giorgio Quer
Francesco Renna
Christoph Studer
Daniela Tuninetti
Chenwei Wang
Jue Wang
Tsang-Yi Wang
Yang Wang
Yichen Wang
Yuanye Wang
Minghua Xia
Qiuliang Xie
Hailiang Xiong
Easton Xu
Jie Xu
Ping Yang
Guangchi Zhang
Wei Zhou
Jingge Zhu

2013 Exemplary Reviewers

Alexander Afanasyev
Hamed Ahmadi
Florina Almenares
Saud Althunibat
Marica Amadeo
Sergey Andreev
Chadi Assi
Hari Ram Balakrishnan
Marco Baldi
Evgeny Belyaev
Uttam Bhat
Emil Björnson
Glauber Brante
Angel Bravo-Santos
Victor Buttigieg
Marcello Caleffi
Claudia Campolo
Ching-Hung Chang
Ji-Woong Choi
Konstantinos Christodoulopoulos
Wei-Ho Chung
Domenico Ciuonzo
Laurent Clavier

Nicolò Decarli
Aimilia Doukeli
Mauro Femminella
Youhua Fu
Rakesh Ganesan
Giuliano Garrammone
Rung-Hung Gau
Daesik Hong
Xin Kang
Vasileios Kapinas
Hossein Khonsari
Yoora Kim
Rasmus Krigslund
Xianfu Lei
Mei Leng
Baosheng Li
Liang Liu
Emmanuel Lochin
Nikita Lyamin
Andrea Mariani
Balázs Matuz
Marc Moeneclaey
Mostafa Mohammadkarimi
Maximo Morales Cespedes

Vijayvaradharaj Muralidharan
Constantinos Ntontin
Massimiliano Pierobon
Edison Pignaton
Georgios Pitsiladis
Emanuel Radoi
Tanel Riihonen
Rafael Schaefer
Vit Sipal
Athanasios Stavridis
Shinya Sugiura
Ido Tal
Le Nam Tran
Joan Triay
Mehrdad Valipour
Lei Wan
Lifeng Wang
Fanggang Wang
Hua Wang
Matthias Wildemeersch
Qiuliang Xie
Nan Yang
Guohua Zhang
Xiangyun Zhou

2012 Exemplary Reviewers

Koichi Adachi
Gayan Amarasuriya
Saman Atapattu
Erik Axell
Lin Bai
Manav Bhatnagar
Emil Bjornson
Ronald Chang
Tsung-Hui Chang
Yuen Chau
Wen-Long Chin
Sooyong Choi
Roberto Corvaja
Neda Cvijetic
Zhang Dan
Haiyang Ding
Zhiguo Ding
Tolga Duman
Trung Q. Duong
Maged Elkashlan
Robert Fischer
Ali Ghrayeb
Tolga Girici

Jeongseok Ha
Daesik Hong
Jakob Hoydis
Salama Ikki
Bin Jiang
Xiaohong Jiang
Jingon Joung
Vasileios Kapinas
Maurice Khabbaz
Ioannis Krikidis
Jemin Lee
David Lin
Gianluigi Liva
Elena-Simona Lohan
Raymond Louie
Liping Luo
David Malone
Raed Mesleh
Jianhua Mo
Michele Morelli
Sumeeth Nagaraja
Jiqing Ni
F. Nunes

Yang Peng
Fernando Perez-Cruz
Alberto Rabbachin
Gianluca Reali
Taneli Riihonen
Stefano Rini
Luca Rugini
Hassan Abou Saleh
Mohammad Shaqfeh
Qinghua Shi
Paschalis Sofotasios
Shinya Sugiura
Hongjian Sun
Sebastian S. Szyszkowicz
Lei Tang
Martin Tunnicliffe
Tomas Uricar
Yuhua Xu
Nan Yang
Phee Lep Yeoh
Caijun Zhong
Xiangyun Zhou
Jingge Zhu

2011 Exemplary Reviewers

Alexander Afanasyev
Gayan Amarasuriya
John Anderson
Erik Axell
Pablo Basanta-Val
Norman Beaulieu
Uttam Bhat
Cristina Cano
Amílcar César
Tsung-Hui Chang
Neda Cvijetic
Davide Dardari
Carina DeOliveira
Natasha Devroye
Jian Du
Dieter Duyck
Justin Dyer
Marco Ferrari
Marc Fossorier
Jie Gu
Kuheli Haldar
Xiang He
Fabian Heliot

Dong Huang
Merkourios Karaliopoulos
Maurice Khabbaz
Jemin Lee
Kyoung-Jae Lee
Mei Leng
Qijia Liu
David López-Pérez
Liping Luo
Shaodan Ma
Tarcisio Maciel
Natasa Maksic
David Malone
Anthony McGregor
Guowang Miao
Stylianos Papaharalabos
Jose Paris
Paul Patras
Przemyslaw Pawelczak
Li Ping
Paulo Pinto
Otilia Popescu

Alberto Rabbachin
Luca Rugini
Majid Safari
Magnus Sandell
Meral Shirazipour
KandeepanSithamparanathan
S.H. Song
Hongjiang Sun
Mario Tanda
Stefano Tomasin
Massimo Tornatore
Dimitris Toumpakaris
Joan Triay
Chenwei Wang
Wenjin Wang
Gang Wu
Yu-Hua Xu
Flavio Zabini
Engin Zeydan
Dan Zhang
Jing Zheng
Caijun Zhong