Skip to main content
Publications lead hero image abstract pattern

Publications

2023 Exemplary Reviewers and Editors

2023 Exemplary Reviewers

Muhammad Islam
Hui Ma

Alain Richard Ndjongue

Minh Quan
 

2023 Exemplary Editors

Ebrahim Bedeer
Majid Butt
Nestor Chatzidiamantis
Junil Choi
Jose A Cortes
Fang Fang
Ana Garci-Armada
Chen Gong

Aryan Kaushik
Gunes Kurt
Xiaodong Lin
Dinh Nguyen
Van-Dinh Nguyen
Rodolfo Oliveira
Hina Tabassum
Ming Tang

Seyhan Ucar
Chao Wang
Yue Xiao
Lei Yang
Ming Zeng
Aiqing Zhang
Yipeng Zhou

2021 Exemplary Reviewers and Editors

2021 Exemplary Reviewers

Mari Carmen Aguayo-Torres
Ramon Aguero
Yu Yun Ai
George Alexandropoulos
Gayan Aruma Baduge
Nitin Babu
Jose Mairton Barros da
Silva Jr.
Bastien Bechadergue
Marko Beko
Glauber Brante
Yuanxin Cai
Francisco Canete
Junil Choi
Carlo Condo
Tomaso de Cola
Panagiotis Diamantoulakis
Rui Dinis
Ebrahim Elsayed
Fang Fang
Diluka Galappaththige
Chen Gong
Huayan Guo
Martin Haenggi
Ahmad Hammoud

You Han
MuneebUl Hassan
Yuncong Hong
Chongwen Huang
Yu-Chih Huang
Md. Atiqul Islam
Vahid Jamali
Wei Jiang
Carlee Joe-Wong
Ferdi Kara
Tamer Khattab
Kenneth Kolodziej
Dhanushka Kudathanthirige
Vaibhav Kumar
Ching-Yi Lai
Quang Le Nhat
Mattia Lecci
Ang Li
Xintong Ling
Beiyuan Liu
Ying Liu
Patrick Maille
Behrooz Makki
Weidong Mei
Lina Mohjazi

Hieu Nguyen
Vasilis Papanikolaou
Fabio Patrone
Gautham Prasad
Ayman Radwan
Stefano Savazzi
Wonjae Shin
Ehsan Soleimani-Nasab
Vishrant Tripathi
Sebastian Troia
Aleksandros Vavoulas
Ahmed Wagdy
Lei Wan
Jingjing Wang
Peilan Wang
Peng Wei
Qingqing Wu
Lixia Xiao
Dong Yan
Ibrahim Yildirim
Jiayi Zhang
Zijian Zhang
Jing Zhou
Zuqing Zhu

2021 Exemplary Editors

Gayan Aruma Baduge
Xu Chen
Junil Choi
José A. Cortés
Kanapathippillai Cumanan
Daniel Da Costa
Flavia Delicato

Zhiguo Ding
Vincenzo Eramo
Fang Fang
Chen Gong
Ali Khalighi
Xianfu Lei
Xiaodong Lin

Derrick Wing Kwan Ng
Himal A. Suraweera
Seyhan Ucar
Nguyen Van-Dinh
Yue Xiao
Jie Xu